İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de günde ortalama 172 iş kazası gerçekleşmektedir. Bu iş kazalarının 3 tanesi ise ölümle sonuçlanmaktadır. Oluşan iş kazalarının yaklaşık %98’i önlenebilir kazalar. Ancak yeterli önlemlerin alınmaması ve çalışanların iş güvenliği konusunda bilgilendirilmemeleri iş kazalarının yaşanmasına neden oluyor. Artık İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile her işletme bünyesinde bir İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorunda.

İş Güvenliği Uzmanı Nedir?

İş güvenliği ve iş sağlığı konularında görev yapacak bilgi ve donanıma sahip tüm mühendislik disiplinindekiler İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapabilirler. Bu iş için gerekli eğitimi Bakanlıkça görevlendirilen üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları verebilmektedir. Eğitim toplamda 220 saat olup, 180 saat teorik ve 40 saat uygulamadan oluşmaktadır. Eğitim sürecini tamamlayan adaylar Bakanlık tarafından sınava tabi tutulmaktadır. Düzenlenen sınav 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılmaktadır. Adaylar iki sınavda da istenilen puanı alamazlarsa tekrar eğitim programına katılmak zorundadırlar. 50 soru sorulan sınavda yanlışlar doğruları götürmez.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün görev verdiği eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılan ve yapılan sınavda istenilen başarıyı gösteren kişilere İş Güvenliği Uzmanı belgesi verilmektedir.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve alınması gereken güvenlik, sağlık önlemleri için önerilerde bulunmak- takibini yapmak,
 • Doğal afet, iş kazası, yangın gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasına katılmak, konuyla ilgili periyodik eğitim ve tatbikatlar düzenlemek ve kontrol etmek,
 • Çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer aldığı gibi iş yerinin tasarımı, teçhizat durumu ve bakımı ile ilgili konuların takibini sağlamak ve işyeri sahibine bilgi vermek,
 • İş yerinde herhangi bir ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan ancak iş yerinde performans düşüklüğüne neden olacak durumları araştırmak, iyileştirilmesi için öneriler hazırlamak ve iş yeri sahibine sunmak,
 • İş yerinde sıklıkla karşılaşılan iş kazaları ve iş hastalıkları gibi durumların nedenlerini araştırmak ve alınabilecek önlemleri belirleyip iş yeri sahibine sunmak,
 • İş yerinde gerçekleşen iş kazaları ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek ve önlemler almak,
 • Bir sonraki yıl için iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ile birlikte faaliyet planlaması yapmak,
 • İş yerinde eğer iş güvenliği ve sağlığı için gereken tedbirler varsa yazılı olarak işyeri sahibine bildirmek.

İş Güvenliği Uzmanının Yükümlülükleri Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanı çalıştığı yerde bazı yükümlülüklere sahiptir. İşte bu yükümlülükler:

 • İş Güvenliği Uzmanı bulunduğu işyerinde çalışma esnasında işin normal akışını bozmamalıdır. Hatta daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için katkıda bulunmalıdır.
 • İşyeri ile ilgili ticari durum, meslek sırları ve ekonomik durum gibi ticari bilgiler gizli tutmalıdır.
 • İş Güvenliği Uzmanı işyerinde meydana gelecek iş sağlığı ve güvenliği ihmallerinden kaynaklı olaylar için işyeri sahibine karşı sorumludur.
 • İş yerinde kişinin vücut bütünlüğünü bozacak iş kazası, maluliyet veya ölüm ile sonuçlanan iş kazaları ve meslek hastalıklarında ihmal durumu ile karşılaşılırsa iş güvenliği uzmanının belgesi 6 ay boyunca elinden alınır ve kesinleşmiş yargı kararı için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25’inci maddesi esas alınır.
 • İş Güvenliği Uzmanı çalıştığı iş yerinde yaptığı tespit ve tavsiyeler ile işyeri hekimi ile yaptığı çalışmaları  ve diğer gerekli gördüğü konuları onaylı deftere yazmakla yükümlüdür.